Hoppa till innehåll

Aktuellt

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 Myndigheten för psykologiskt försvar uppdraget att, i samverkan med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret utarbeta en struktur för effektiv samverkan. Samverkansstrukturen ska vara utformad för såväl förebyggande arbete som operativ samverkan vid inträffade händelser i fred och vid höjd beredskap. Uppdraget delredovisades 22 februari och har i myndighetens regleringsbrev för 2023 förlängts och ska slutredovisas senast den 30 juni 2023.

MPF har i delredovisningen valt att beskriva behov och utmaningar som myndigheten har identifierat som särskilt angelägna i syfte att eftersträva en effektiv samverkan med berörda aktörer inom det psykologiska försvaret. Delredovisnigen identifierar ett antal myndigheter med särskild vikt för det psykologiska försvaret och lägger fram olika alternativ för samverkansstruktur. I slutredovisningen av uppdraget kommer myndigheten, utifrån dialog med berörda aktörer, övergripande redovisa hur samverkan fungerar idag samt föreslå hur en struktur för effektiv samverkan bör se ut och fungera.

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret