Hoppa till innehåll

Aktuellt

MPF redovisar samverkansstruktur för det psykologiska försvaret

Psykologiskt försvar ska bidra till att stärka den totala försvarsförmågan och uppnå största möjliga försvarseffekt samt stärka motståndskraften och försvarsviljan i samhället. För ett starkt psykologiskt försvar finns behov av en flexibel samverkansstruktur som möjliggör samverkan med aktörer inom både det militära och civila försvaret samt med aktörer med ansvar för verksamhet utanför den nya
civila beredskapsstrukturen. En samverkansstruktur för psykologiskt försvar bör även vara utformad så att det är möjligt att vid behov adjungera myndigheter eller andra aktörer som i ett visst läge har betydelse för det förebyggande arbetet eller vid en operativ hantering av otillbörlig informationspåverkan mot Sverige.

MPF föreslår att en struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret genomförs i samverkan utan regeringsuppdrag genom inrättande av Samverkansrådet för psykologiskt försvar med underliggande mötesforum. I Samverkansrådet för psykologiskt försvar bör följande myndigheter ingå:
Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna, Myndigheten för press, radio och tv, Statens medieråd samt Svenska institutet.

Samverkan för det psykologiska försvaret syftar till att öka förutsättningar för att samordna aktörernas arbete och bidra till en bättre gemensam operativ förmåga och ökade synergieffekter. Genom erfarenhetsutbyte och ökad kännedom om varandras arbete kan de samverkande aktörerna bidra till att säkerställa en effektiv och långsiktig verksamhet samt skapa en gemensam helhetssyn för arbetet inom det psykologiska försvaret.

Ladda ned