Hoppa till innehåll

Aktuellt

Samverkansrådet för psykologiskt försvar har inlett sitt arbete

30 november genomfördes det första mötet i Samverkansrådet för psykologiskt försvar.

Bild från vänster: Charlotte von Essen, SÄPO, Anna-Karin Lindblom, Statens Medieråd, Jan-Olof Lind, MPRT, Anneli Hulthén, Länsstyrelsen Skåne, Camilla Asp, MSB, Tor-Björn Åstrand MPF, Magnus Hjort, MPF, Anna Yngman, Försvarsmakten, Anna Rudels, Svenska Institutet, Madeleine Sjöstedt, Svenska Institutet och Mikael Tofvesson, MPF.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ska leda arbetet med att samorda och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Ett viktigt forum för att göra just detta är via ett nytt samverkansråd som nu har haft sitt allra första möte.

Syftet med samverkansrådet är att öka förutsättningarna för att samordna aktörernas arbete och bidra till en bättre gemensam operativ förmåga. Genom att byta erfarenheter och öka kännedomen om varandras arbete kan aktörerna bidra till att säkerställa en effektiv och långsiktig verksamhet samt skapa en gemensam helhetssyn för arbetet inom det psykologiska försvaret.

Myndigheter som ingår i samverkansrådet

I Samverkansrådet för psykologiskt försvar ingår myndigheter som utifrån sin roll, sitt ansvar och sina uppgifter har en särskild betydelse för det psykologiska försvaret.

Deltagande myndigheter, utöver Myndigheten för psykologiskt försvar:

Myndigheten för psykologiskt försvar sammankallar till möten i rådet och har inrättat en kanslifunktion för dess löpande verksamhet.

Bakgrund

I regleringsbrevet för budgetåret 2022 gav regeringen MPF i uppdrag att ta fram en struktur för effektiv samverkan. Arbetet skulle ske tillsammans med andra berörda aktörer inom det psykologiska försvaret.

Samverkansstrukturen skulle vara utformad för såväl förebyggande arbete som operativ samverkan vid inträffade händelser i fred och vid höjd beredskap. MPF redovisade uppdraget till regeringen i juni 2023.