Hoppa till innehåll

Policy för dataskydd

1 januari 2022

Vi behandlar personuppgifter som en del av vårt arbete för att fullgöra vårt uppdrag som statlig myndighet. Det är EU:s dataskyddsförordning och svensk dataskyddslagstiftning som reglerar hur personuppgifter ska behandlas och här kan du läsa mer om hur behandlingen av personuppgifter går till.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla slags uppgifter om en levande, fysisk person. Det gäller exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadresser eller bilder.
I princip allt vårt arbete som kommer i kontakt med personuppgifter berörs av dataskyddsförordningen. Det kan till exempelvis vara att läsa, samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Vårt dataskyddsombud

Som alla myndigheter har vi i enlighet med artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning
ett dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom flera olika områden, i olika IT-system och för olika syften. För att vi ska få behandla personuppgifter krävs ett rättsligt stöd. Exempel på syften och rättsliga grunder:

Om du har kontakt med en enskild avdelning hos oss kan du få ytterligare specificerad information om hur dina personuppgifter då samlas in och behandlas.

Så sparar vi personuppgifter

Personuppgifter behandlas under den tid som krävs för att uppfylla ändamålet och vad som följer av tillämplig lagstiftning, till exempel arkivlagen och bokföringslagen. Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlag-stiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Offentlighetsprincipen

Eftersom vi är en statlig myndighet är vi skyldiga att bevara allmänna handlingar och dessa kan bara gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter. Allmänna handlingar som innehåller personuppgifter kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Vem som får ta del av personuppgifterna hos oss

Våra medarbetare får ta del av personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som behandlas skyddas från obehörig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Är du registrerad hos oss? – Detta är dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter vi behandlar som rör dig och att få ett registerutdrag med information om behandlingen.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Du har rätt att begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen eller begära begränsning av behandlingen av dem men det kan vara bra att veta att våra möjligheter att tillmötesgå dig kan vara begränsade på grund av legala skyldigheter som vi myndighet har för att bevara allmänna handlingar.

Dataportabilitet

Du som har lämnat personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut- och använda dem på annat håll (rätten till dataportabilitet). Vi är skyldiga att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning.

Så gör du en begäran

Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen har vi särskilda blanketter som vi gärna vill att du använder – en för registerutdrag och en för övriga rättigheter. Det beror på att det är viktigt med tydlighet gällande vad din begäran avser och för att vi verkligen ska veta att det är rätt person som vi har kontakt med. Blanketterna kan du få genom att kontakta vårt dataskyddsombud.

När vi fått din begäran kommer vi att hantera den som ett särskilt ärende. Vi kommer också att göra en kontroll för att säkerställa att det är du som skickat in begäran. Du kommer då att få en bekräftelse från oss som du behöver returnera. När vi är klara med vår handläggning skickar vi sedan vårt beslut till din folkbokföringsadress.

Om du inte är nöjd

Om du inte tycker att dina personuppgifter blivit rätt behandlade enligt dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

[email protected]