Handbok för journalister

Det försämrade omvärldsläget har ökat behovet av kunskap och medvetenhet om informationspåverkan och påverkanskampanjer. Denna handbok är framtagen för att ge dig som journalist kunskap om hur du identifierar informationspåverkan, vilka strategier och tekniker som används och hur du kan möta desinformation i din yrkesroll.

Handbokens innehåll

Del 1: Att bli medveten om informationspåverkan

Avsnittet beskriver vad informationspåverkan är och hur denna kommunikation utnyttjar sårbarheter i samhället. I avsnittet presenteras även ett verktyg för att bedöma misstänkt aktivitet och identifiera fall av informationspåverkan.

Del 2: Att identifiera informationspåverkan

För att att kunna identifiera informationspåverkan och förstå syftet med påverkansaktiviteterna behöver du känna till två övergripande strategier som används: strategiska narrativ och målgruppsanpassning. Strategiska narrativ är berättelser som ska uppnå ett visst mål. Att analysera strategiska narrativ är ett av flera tillvägagångssätt för att förstå logiken bakom misstänkta fall av informationspåverkan. Ett annat sätt är att analysera vem dessa strategiska narrativ talar till, alltså vem den tilltänkta målgruppen är.

Del 3: Att möta informationspåverkan

Avsnittet ger både råd om organisationens hantering av informationspåverkan och råd till dig som journalist. Råden till organisationen riktar sig i första hand till mediehusets kommunikatörer, marknadsavdelning eller liknande. Om ett mediehus upplever sig utsatt för informationspåverkan kan organisationen vända sig till MPF som har i uppdrag att på begäran ge råd och stöd till utsatta medier.