Hoppa till innehåll

Om oss

Myndigheten för psykologiskt försvar är en statlig myndighet under regeringen som leds av generaldirektör Magnus Hjort. Huvudkontoret ligger i Karlstad men myndigheten är även lokaliserad till Solna. 

Organisationen

Myndigheten för psykologiskt försvar är organiserad i tre avdelningar:

Administrativa avdelningen

Avdelningen säkerställer att myndigheten har en effektiv och rättssäker hantering av administrativa processer och ger stöd till hela myndigheten inom områden som planering, uppföljning, ekonomistyrning och ekonomiadministration, HR, juridik och kommunikation.

Förmågehöjande avdelningen

Avdelningen arbetar med att utveckla och stärka samhällets samlade förmåga till psykologiskt försvar. I detta ingår att ge stöd till befolkningen, myndigheter, kommuner, media, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället i övrigt samt verka för ökad samordning mellan dessa aktörer. Viktiga uppgifter är också att ansvara för utbildning, övning och kunskapsutveckling vilket bl.a. innebär att beställa, följa och förmedla forskning inom psykologiskt försvar.

Operativa avdelningen

Avdelningen arbetar med att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. En viktig del i arbetet är att ta fram lägesbilder, analyser och rapporter kring aktörer och aktiviteter som kan utgöra hot mot sårbarheter i samhället samt föreslå relevanta motåtgärder.

Avdelningen utvecklar även metoder och teknik för att identifiera och bemöta otillbörlig informationspåverkan, vilket sker i samverkan med andra berörda myndigheter.

Organisationsschema över Myndigheten för psykologiskt försvar och de olika avdelningarna

Ledningsgruppen 

I ledningsgruppen ingår generaldirektör Magnus Hjort och avdelningschefer.

Insynsrådet

Insynsråd utses av regeringen och har till uppgift att ge råd till generaldirektören och utöva insyn i verksamheten. Myndigheten för psykologiskt försvar är en enrådighetsmyndighet vilket innebär att generaldirektören är direkt ansvarig för verksamheten inför regeringen.

Ordförande i insynsrådet är generaldirektör Magnus Hjort. Följande personer är förordnade som ledamöter i insynsrådet från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2025: