Civilsamhället

Myndigheten arbetar med att utveckla och stärka befolkningens och civilsamhällets motståndskraft inom psykologiskt försvar. För att stärka motståndskraften så utbildar och höjer vi kunskapen hos olika målgrupper. Vi arbetar också med att öka samordning mellan berörda aktörer inom området.

Gemensamma projekt och nätverk

Vi arbetar till stor del med verksamhet som innebär samverkan och kontakt med civilsamhällesaktörer runtom i Sverige. Samverkan kan till exempel ske i gemensamma projekt med aktörer eller kunskapshöjande insatser så som workshops, utbildningar, föreläsningar och med hjälp av riktad kommunikation mot specifika målgrupper.

Det svenska föreningslivet är stort och mycket av vårt arbete sker genom befintliga nätverk i civilsamhället. En nyckelgrupp vi samverkar med är civilsamhällesorganisationernas kommunikatörer och beredskaps- och säkerhetsansvariga.

Genom samverkan når vi ut till målgrupperna

En viktig målgrupp att nå är grupper med låg kunskap om medie- och informationskunnighet (MIK). Detta sker delvis genom myndighetens arbete med MIK och genom samverkan med länsstyrelser och kommunala aktörer.

Det är särskilt viktigt att kommunicera, engagera och bygga tillit gentemot grupper i samhället som ofta förbises eller är underrepresenterade i traditionell totalförsvarssamverkan. Det är viktigt att alla grupper i samhället känner en demokratisk delaktighet. Det främjar vår försvarsvilja.

Vissa målgrupper identifieras genom forskning

Grupper med låg delaktighet i totalförsvarsfrågor eller med behov av kunskapshöjning kring psykologiskt försvar identifieras genom forskning kring civilsamhälle och försvarsvilja, och genom att bevaka den forskning som sker nationellt och internationellt kring civilsamhällets roll i psykologiskt försvar.

Förfrågan om föreläsning eller samverkan?

Då är du välkommen att kontakta oss!

Vad är civilsamhället?

Civilsamhället är en del av samhället som är oberoende av staten och drivs av medborgare, frivilliga och ideella organisationer. I civilsamhället samlas människor för att agera gemensamt och påverka samhället för att skapa förändring, främja samhällsengagemang och arbeta för social rättvisa. Civilsamhället bygger på frivillighet, engagemang och deltagande från människor som delar gemensamma värderingar och intressen.

Civilsamhället består bland annat av:

  • ideella föreningar
  • kultur- och idrottsföreningar
  • trossamfund
  • stiftelser
  • utbildningsväsendet
  • frivilliga försvarsorganisationer
  • hjälporganisationer
  • media
  • ungdomsorganisationer
  • brottsförebyggande- och trygghetsskapande aktörer