Samverkan med unga

Myndigheten har arbetar för att öka kunskapen om psykologiskt försvar hos barn och unga upp till 25 år. Arbetet sker i två spår där skolan är en prioriterad arena och civilsamhället en annan.

Skola

Skolan är den enda institutionen i samhället som har ett tydligt uppdrag att fostra demokrater och goda medborgare. Genom skolan har man möjlighet att nå alla barn och unga på lika villkor. Därför är skolan, elever och personal en viktig målgrupp i arbetet med att bygga motståndskraft och främja försvarsvilja.

Myndigheten arbetar för att öka kunskapen om psykologiskt förvar i skolan och gör det i samverkan med bland annat Skolverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Plikt- och prövningsverket. Samverkan kan också ske till exempel på nätverksträffar, mässor och politikerveckor.

Samverkan med civilsamhällesaktörer som arbetar med unga

Myndigheten ska involvera, rådfråga och engagera aktörer i civilsamhället för att stärka Sveriges psykologiska försvar i den unga målgruppen. Efter en inventering av det svenska civilsamhället har myndigheten inlett samverkan med ett antal aktörer som har etablerade nätverk, betydande förtroendekapital och är starkt profilerade både lokalt och nationellt.

Samverkan sker löpande för att nå ut till unga och även de som arbetar med unga personer, så som ungdomsledare och pedagoger. Vi samverkar också med organisationer som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Förfrågan om föreläsning eller samverkan?

Då är du välkommen att kontakta oss!