Hoppa till innehåll

Publikationer

Undersökningen Opinioner 2022 och 2023

Opinioner i en tid av dramatiska förändringar och kriser: Om viljan att försvara vårt land och demokratin, av Sten Widmalm och Thomas Persson

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook

Slutredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

MPF skriftserie

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2023

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Rapport: statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Undersökningen Opinioner 2022 och 2023

Myndigheten för psykologiskt försvar har sedan år 2022 övertagit ansvaret för undersökningen ”Opinioner”. Undersökningen har tidigare genomförts på uppdrag av MSB, Styrelsen för psykologiskt försvar och Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Opinioner har en lång historik och innehåller bland annat frågor om svenskarnas försvarsvilja som sträcker sig tillbaka till tidigt 50-tal. Befolkningens uppfattning om olika former av hot och beredskap utgör exempel på andra delar i undersökningen som tillkommit genom åren. MPF har adderat några frågor relaterade till myndighetens ansvarsområde sedan 2022. Nedan publiceras resultaten från 2022 och 2023 års mätningar.

Den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina fick ett avsevärt genomslag i 2022 års resultat på flera områden i undersökningen – vilket bland annat speglades i en ökning hos befolkningen som instämmer i att vi bör göra väpnat motstånd vid ett anfall mot Sverige. 2023 års mätning bekräftar i stor utsträckning de tydliga förändringarna från 2022, om än med mindre förändringar. Data för respektive år är inhämtad under december månad.

Opinioner-2022.pdf
Filstorlek:
6MB
Ladda ned
Opinioner-2023.pdf
Filstorlek:
5MB
Ladda ned

Opinioner i en tid av dramatiska förändringar och kriser: Om viljan att försvara vårt land och demokratin, av Sten Widmalm och Thomas Persson

I denna rapport analyseras opinionsförändringar i viktiga frågor för Sveriges psykologiska försvar under perioden 2021 till 2022. Det är en tid av dramatiska förändringar och kriser: Pandemin upphörde, Ryssland genomförde sin storskaliga invasion av Ukraina, Sverige utsattes för en omfattande LVU-kampanj, påskkravaller, koranbränningar samt försämrad privatekonomi. Rapporten undersöker hur medborgarna uppfattat olika slags hot under denna period och hur attityder till demokrati och försvarsvilja förändrats. Därefter presenteras synen på krishanteringsförmåga, tillit till såväl andra människor som till staten och det offentliga. Rapporten belyser även hur demokratistödet, statens legitimitet samt civil- och militär försvarsvilja kan förklaras.

Om MPF skriftserie

Detta är den fjärde rapporten i MPF skriftserie. Den är författad av Sten Widmalm och Thomas Persson vid Uppsala universitet. Författarna ansvarar själva för innehåll och slutsatser.

Ladda ned

Malign foreign interference and information influence on video game platforms: Understanding the adversarial playbook, av James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson

I rapporten presenteras en kartläggning av dataspelsdomänen och en analys av hot och sårbarheter i relation till otillbörlig informationspåverkan såsom spridning av desinformation från främmande makt. Den bygger på kända fall av otillbörlig påverkan i eller genom dataspel eller spelangränsande plattformar, baserat på en genomgång av tillgänglig litteratur. I rapporten identifieras mer än 40 påverkanstekniker som framgångsrikt har riktat sig mot speldomänen och som i förlängningen skulle kunna användas för otillbörlig informationspåverkan av hotaktörer från främmande makter.

Detta är den första rapporten från Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Lunds universitet som finansieras av Myndigheten för psykologiskt försvar. Den är författad av James Pamment, Jesper Falkheimer och Elsa Isaksson. Författarna ansvarar själva för innehåll och slutsatser.

Om MPF skriftserie

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) följer, finansierar och förmedlar forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar. MPF:s skriftserie omfattar myndighetens egna publikationer, samt även vissa rapporter som myndigheten har finansierat och beställt. I de fall forskaren eller rapportförfattaren själv ansvarar för innehåll och slutsatser anges det särskilt.

Ladda ned

Slutredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Ladda ned

MPF skriftserie

Motståndskraft av Olof Petersson

Ladda ned

Motståndsanda av Olof Petersson

Ladda ned

Årsredovisning 2022

Ladda ned

Årsredovisning 2023

Ladda ned

Delredovisning: Struktur för effektiv samverkan för det psykologiska försvaret

Ladda ned

Rapport: statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har till uppgift att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. MPF erbjuder stöd till myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer samt bidrar till att stärka befolkningens motståndskraft. En viktig del i myndighetens uppdrag är att följa, beställa och förmedla forskning och annan kunskapsutveckling i frågor som rör psykologiskt försvar.

Som ett led i detta har MPF tagit över ansvaret för finansieringen av vissa forskningsprojekt som inleddes innan MPF:s inrättande och som tidigare finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av dessa är ”Kartläggning av påverkan på demokrati i svenska kommuner”, som initierades av och har bedrivits vid Mälardalens universitet. Syftet har varit att belysa om och i så fall hur Kina påverkar demokratin i svenska kommuner. Rapporten utgör ett tillskott till den viktiga forskningen om hur andra länder försöker påverka svensk opinionsbildning och beslutsfattande. Rapporten belyser sårbarheter som finns i det svenska samhället och lämnar rekommendationer kring hur demokratin bättre kan skyddas.

Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser i rapporten.

Ladda ned

Att möta informationspåverkan – Handbok för journalister 

Myndigheten för psykologiskt försvar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samarbete med Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet tagit fram den här handboken som ett stöd för journalister.

Handboken bygger på ”Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer” från 2018, som togs fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB.

Den tredje och sista delen i handboken, ”Bemöt och hantera informationspåverkan”, har innehåll som bygger på material från Fojos projekt Demokratijouren och på organisationen First Drafts material om journalistiskt arbete mot desinformation.

Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. I uppdraget ingår att identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Sedan den 1 januari 2022 har Myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att skydda Sverige mot otillbörlig informationspåverkan och kan vid behov ge stöd till redaktioner som efterfrågar det. 

Ladda ned
Ladda ned

Att möta informationspåverkan – Handbok för kommunikatörer

Myndigheten för psykologiskt försvar ska leda arbetet med att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar.

Myndigheten ska även sprida kunskap för att öka myndigheters och medborgares förmåga att identifiera, analysera och möta otillbörlig informationspåverkan.

Bakgrund: Handboken för kommunikatörer har sin grund i en forskningsrapportfrån 2018 som forskare vid Lunds universitet tagit fram.

Ladda ned