Vår organisation

MPF är en statlig myndighet under regeringen. Huvudkontoret ligger i Karlstad, men myndigheten är även lokaliserad till Solna.

Generaldirektör Magnus Hjort

Myndigheten är en enrådighetsmyndighet som leds av generaldirektör Magnus Hjort. Generaldirektören ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Vid myndigheten finns tre avdelningar och varje avdelning leds av en avdelningschef som är direkt underställda generaldirektören.

GD-staben

Vid myndigheten finns även en GD-stab som leds av en stabschef samt en funktion för säkerhetsskydd som leds av en säkerhetschef. Stabschefen och säkerhetsskyddschefen är direkt underställda generaldirektören.

Administrativa avdelningen

Avdelningen säkerställer att våra administrativa processer sköts på ett effektivt och rättssäkert sätt. Avdelningen stöttar också hela myndigheten med planering, uppföljning, ekonomistyrning och ekonomiadministration, IT- och informationshantering, HR och juridik.

Förmågehöjande avdelningen

Avdelningen utvecklar och stärker samhällets samlade förmåga till psykologiskt försvar. I detta ingår att ge stöd till befolkningen, myndigheter, kommuner, media, frivilliga försvarsorganisationer och civilsamhället samt att verka för ökad samordning mellan dessa aktörer.

Viktiga uppgifter är också att ansvara för utbildning, övning och kunskapsutveckling vilket bland annat innebär att beställa, följa och
förmedla forskning inom psykologiskt försvar.

Operativa avdelningen

Avdelningen arbetar med att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad
mot Sverige eller svenska intressen. En viktig del i arbetet är att ta fram lägesbilder, analyser och rapporter kring aktörer och aktiviteter som kan utgöra hot mot sårbarheter i samhället samt föreslå relevanta motåtgärder. Avdelningen utvecklar metoder och teknik för att identifiera och bemöta otillbörlig informationspåverkan.

Skiss som visar myndighetens organisation. 

Insynsråd

Myndighetens insynsråd utses av regeringen och ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten.

Följande personer är förordnade som ledamöter i insynsrådet från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2025:

  • Maria Bergerlind Dierauer, Enhetschef på Mediemyndigheten
  • Jörgen Berglund, Riksdagsledamot (M)
  • Ellinor Bollman, Senior Change Management Consultant
  • Maria Eka, Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm
  • Ulf Johansson, Konsult
  • Lars Nord, Professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall
  • Lena Johansson, Riksdagsledamot (S)
  • Mikael Oscarsson, Riksdagsledamot (KD)