Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar på just din fråga så kan du enkelt kontakta oss.

Vanliga frågor

Källkritik är centralt i ett starkt psykologiskt försvar. Medborgare, myndigheter och medier behöver alla vara medvetna och värdera den information man tar del av och delar. En bra början är att alltid fråga sig: Vem säger vad och varför?

 • Vem ligger bakom informationen?
  Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen?
  Fundera på hur budskapet påverkar dina tankar och hur du agerar.
 • Vem tjänar på att du sprider informationen?
  Finns det intressen som vill vinkla uppgifterna?
 • Hur gammal är informationen?
  Är den fortfarande relevant? Har det kommit nya rön?
 • Hur fick du tag på informationen?
  Är källan pålitlig? Har den levererat bekräftad information tidigare?
 • Finns det flera källor?
  Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Verkar informationen osannolik eller orimlig?
  Då bör du granska den extra noga.
 • Förstärker informationen din åsikt?
  I så fall är det bra att söka mer information och fler perspektiv.

Lär dig mer om ett källkritiskt förhållningssätt på kampanjsidan Bli inte lurad

Ladda ner och läs Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer

Gå webbkursen Skydd mot informationspåverkan

Det psykologiska försvaret är samhällets gemensamma förmåga att stå emot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige. Vår samlade motståndskraft mot desinformation, propaganda och psykologisk krigföring ska förhindra eller försvåra för en angripare att påverka våra beslut, uppfattningar eller beteenden. Såväl i fred som vid höjd beredskap och ytterst i krig syftar det psykologiska försvaret till att så långt det är möjligt, säkerställa Sveriges frihet och oberoende, ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Det är många som bidrar till det psykologiska försvaret. Vid sidan av myndigheter och institutioner är fria och oberoende medier en nyckelaktör men även du som enskild individ har en viktig roll. Genom att öka din kunskap och medvetenhet om att vilseledande information existerar, hur den sprids och att den kan utgöra ett hot minskar du risken att påverkas.

Myndigheten för psykologiskt försvar leder arbetet med att samordna och utveckla Sveriges psykologiska försvar – en viktig del i ett starkt och modernt totalförsvar.

Myndigheten för psykologiskt försvar arbetar långsiktigt och förebyggande genom att genomföra utbildningar och övningar, bedriva forskning och internationellt samarbete. Vi studerar och utvecklar metoder och sprider kunskap till befolkningen och berörda aktörer. I det korta perspektivet följer vi noga utvecklingen både i vårt närområde och internationellt. Vi identifierar, analyserar och är beredda att snabbt kunna agera när så krävs.

Vi arbetar för samverkan mellan myndigheter och övriga aktörer i det förebyggande arbetet samt skapar förutsättningar för ett samordnat operativt agerande.

Vilseledande information kan skapa oro, underblåsa hat och tvivel och göra samhället mer sårbart. Detta kan utnyttjas av intressen som vill hota och störa det svenska samhället och vårt självständiga beslutsfattande och kan utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

 • De flesta som sprider vilseledande information är omedvetna om att de sprider felaktigheter och att det kan vara skadligt. Information som framstår som relevant, övertygande och engagerande (t.ex. avslöjande, upprörande eller rolig) sprids ofta utan onda avsikter och utan att källan granskas. Tänk därför på att vara försiktig när du delar information och var alltid källkritisk.
 • Vilseledande information sprids även av ekonomiska intressen. Detta kan ske av företag eller privatpersoner exempelvis genom att uttrycka sensationella uppgifter i syfte att attrahera besökare till en webbplats och därigenom få annonsintäkter.
 • Desinformation sprids med skadliga avsikter. Aktörer i och utanför Sverige med en agenda att skada förtroendet för Sverige och det öppna demokratiska samhället använder bl.a. oro och polariserande samhällsfrågor som en plattform för detta.

Genom att bli mer och mer medveten och genom att du lär dig känna igen den vilseledande informationen ökar du din motståndskraft för att påverkas. Desinformation är beroende av att människor delar den vidare så var försiktig när du delar information och var källkritisk, undvik att dela information du känner dig tveksam inför. En bra början kan vara att genomföra den här webbkursen.

När Sverige drabbas av allvarliga händelser som kan leda till påfrestningar eller kriser – lokalt eller nationellt – hittar du bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer på www.krisinformation.se

Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Här kan du få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också själv ringa och lämna information till 113 13.

Ja, i Sverige är vår yttrande- och åsiktsfrihet skyddad i grundlagen. Myndigheterna har ett ansvar att öka medvetenheten hos alla att det förekommer vilseledande information så att samhällets funktionalitet och människors liv och hälsa inte hotas. Vilseledande information kan hota det öppna och fria samhället. Att identifiera och motarbeta effekterna av vilseledande information är en del av myndigheternas ansvar att stå upp för yttrandefriheten vilket stärker demokratin.