Hoppa till innehåll

Kontakta oss

Post- och besöksadress:

Myndigheten för psykologiskt försvar
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Epost:

[email protected]

Telefonnummer växel:

010 – 183 70 00

Presskontakt (endast journalister):

010 – 183 70 70

[email protected]

Pressavdelningen är nåbar vardagar 08.00-16.30.

Tänk på att skriftlig kommunikation som post och e-post med Myndigheten för psykologiskt försvar räknas som allmän handling. Kommunikationen kan därför komma att diarieföras och lämnas ut vid begäran om allmän handling.

Rapportera om missförhållanden vid MPF

Visselblåsning

Visselblåsning (kallas också rapport eller rapportering) är information om missförhållanden på en arbetsplats. Du som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller hämtat information om missförhållanden vid MPF kan rapportera detta i enlighet med reglerna i den så kallade visselblåsarlagen (lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden).

Det är inte enbart anställda eller tidigare anställda hos myndigheten som kan göra en visselblåsning. Även andra personer kan rapportera om missförhållanden i verksamheten. Dessa personer kan exempelvis vara arbetssökande, praktikanter eller konsulter, oavsett om ansökningsprocessen eller uppdraget har avslutats eller inte.

Du kan visselblåsa om allvarliga, arbetsrelaterade missförhållanden vid MPF. Allvarliga missförhållanden kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga, det vill säga olika typer av försummelser eller oegentligheter såsom korruption, mutor och jäv. Missförhållandet behöver inte vara aktuellt och det behöver inte heller ha inträffat om det är högst sannolikt att det kommer att göra det. Det ska även finnas ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram, vilket betyder att missförhållandena ska vara omfattande och systematiska.

Du kan inte visselblåsa/rapportera om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Reglerna om visselblåsning gäller inte heller vid kvalificerad tystnadsplikt, det vill säga när sekretessen är så stark att till och med meddelarfriheten är begränsad.

För att vara skyddad av visselblåsarlagen krävs att det finns ett allmänintresse i det du rapporterar. För att vara skyddad av den lagen krävs också att du som rapporterar hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.

Den som rapporterar i enlighet med bestämmelserna i visselblåsarlagen får inte göras ansvarig för brott mot tystnadsplikt om den personen hade skälig anledning att anta att rapporteringen var nödvändig för att avslöja missförhållandet.

Du kan välja att visselblåsa/rapportera anonymt.

Olika alternativ

Om du vill visselblåsa om ett allvarligt missförhållande vid MPF finns följande alternativ.

 • Post (brev)
 • Telefon
 • Personligt möte

Du kan välja att visselblåsa/rapportera anonymt. Observera att det du rapporterar om anonymt kan bli svårare att utreda. Du kan inte vara anonym om du vill rapportera vid ett personligt möte.

Per post

Skicka din rapport per post till myndigheten, använd dubbla kuvert. Lägg din rapport i ett kuvert, förslut det och märk det ”Visselblåsarfunktionen”. Lägg det brevet i ett annat kuvert och på det kuvertet skriver du följande adress.                                  

Myndigheten för psykologiskt försvar
Våxnäsgatan 10
653 40 Karlstad

Per telefon

Ring till myndighetens växel på 010-183 70 00 och be att få tala med visselblåsarfunktionen.

Om du vill vara anonym, tänk på att använda ett telefonnummer som inte kan kopplas till dig. Uppge i sådant fall inte ditt namn under telefonsamtalet.

Personligt möte

Det är möjligt att begära ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen på myndighetens kontor i Karlstad. Ring till myndighetens växel på 010-183 70 00, be att få prata med visselblåsarfunktionen för att boka en tid.

Eftersom myndighetens lokaler är skyddsobjekt kan du inte vara anonym vid ett personligt möte, alla besökare ska skriva in sig i myndighetens besökslogg samt legitimera sig.

Vad visselblåsningen kan innehålla

Din rapport/visselblåsning bör vara så utförlig som möjligt. Den kan exempelvis innehålla information som besvarar följande frågor.

 • Vilken relation har du till MPF (exempelvis arbetstagare, praktikant, konsult)?
 • Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?
 • Vilken eller vilka delar av myndigheten är berörda?
 • Vilka kan vara inblandade?
 • Under vilken period har detta pågått? Handlar det om flera händelser?
 • Finns det fler personer som känner till missförhållandena?
 • Har du vidtagit andra åtgärder, exempelvis informerat någon på myndigheten?
 • Har du tillgång till handlingar eller motsvarande till stöd för anmälan, eller information om var sådant stöd kan finnas?

Du som rapporterar ett missförhållande ska få en bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Detta gäller under förutsättning att du inte har avsagt dig en sådan bekräftelse, eller att MPF har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja din identitet. Återkoppling på åtgärder som myndigheten har vidtagit ska ske inom tre månader. Om du har valt att vara anonym kan du inte få någon återkoppling.

Om din rapportering faller utanför tillämpningsområdet för visselblåsarlagen kommer du, om det är möjligt, att få återkoppling om det med en hänvisning om vart du kan vända dig i stället.

Utöver det skydd du har genom visselblåsarlagen finns andra rättigheter och skydd som gäller helt oberoende av visselblåsarlagen.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot till exempel Sveriges säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att efterforska källor, det vill säga myndigheter eller andra allmänna organ får inte undersöka vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten (efterforskningsförbud).

Anskaffarfrihet

Anskaffarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen innebär att alla har rätt att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller låta publicera dem. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Repressalieförbud

Ett repressalieförbud innebär ett förbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

De uppgifter som lämnas till MPF samt de uppgifter som i övrigt behövs för att hantera visselblåsning kommer att sparas vid myndigheten. Om du har valt att rapportera muntligen kommer myndighetens anteckningar att sparas. Av visselblåsarlagen framgår att personuppgifter i ett uppföljningsärende inte får behandlas längre än två år efter det att ärendet avslutats.

Handlingar som innehåller uppgifter från en inkommen rapportering – skriftlig eller muntlig – utgör vanligtvis allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Vid en sådan begäran gör MPF alltid en sekretessprövning för att se vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. Det finns särskilda regler om sekretess avseende visselblåsning i OSL.

När du rapporterar ett missförhållande behöver MPF behandla de personuppgifter som din rapportering innehåller. Personuppgifter behövs för att kunna lämna bekräftelse och för att kunna återkoppla eventuella åtgärder till dig. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med visselblåsning är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vissa myndigheter har utsetts av regeringen att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på visselblåsningar/rapporter om missförhållanden inom ett utpekat verksamhetsområde eller en sektor. Missförhållandena vid en sådan ”extern” visselblåsning kan alltså omfatta vilken offentlig eller privat verksamhetsutövare som helst inom det aktuella området. Information om vilka dessa myndigheter är finner du exempelvis på Arbetsmiljöverkets webbplats här. Visselblåsning avseende arbetsrelaterade missförhållanden som är i strid med viss direkt gällande EU-rätt med mera kan också ske till de EU:s institutioner, organ eller byråer som har inrättat särskilda kanaler för sådan rapportering.